Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Łakomy, informatyk@dabrowa.naszdps.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 875 63 91 wew. 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

  1. Kompleks budynków Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1, 95-047 Jeżów, obejmuje budynek "Dworek" oraz Budynek "Pawilon" połączone ze sobą łącznikiem. W budynku "Dworek" znajdują się pomieszczenia Administracyjne Domu. Do budynku "Pawilon" prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
  2. Korytarze oraz schody w budynkach są ogólnodostępne. Przemieszanie się w budynkach pomiędzy piętrami ułatwiają windy. W budynku "Dworek" znajduję się jedna platforma przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku "Pawilon" znajdują się dwie windy osobowe wyposażone w cyfrowe wyświetlacze pokazujące numer piętra oraz w odtwarzacz udzielający informacji głosowych. Oznaczenia w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących występują wyłącznie w windach. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich piętrach budynku na holach ogólnodostępnych. Wszystkie piętra budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
  3. W DPS nie ma pochylni, pętli indukcyjnych, natomiast każda osoba niepełnosprawna może skorzystać z przewodnika, którym jest osoba pełniąca dyżur w recepcji przy wejściu do budynku.
  4. W bliskiej odległości od wejścia do budynku znajduje się parking z wyznaczonym, odpowiednio oznakowanym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. 
  5. Do budynku Domu Pomocy Społecznej jest możliwość wstępu z psem asystującym.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny