Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej znajdującego się na terenie Domu pomocy Społecznej w Dąbrowie

W dniu 23 czerwca 2020r. pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego reprezentowany przez:

Pana Piotra Adamczyka - Wicemarszałka Województwa Łódzkiego
Pana Zbigniewa Ziembę- Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

a

Powiatem Brzezińskim, reprezentowanym przez:

Panią Renatę Kobierę -  Starostę Brzezińskiego
Pana Ryszarda Śliwkiewicza – Wicestarostę Brzezińskiego

została zawarta umowa o dofinansowanie projektu: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej znajdującego się na terenie Domu pomocy Społecznej w Dąbrowie”

Całkowita wartość projektu - 1 151 681,28 zł

Współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej - 651 856,76 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Celem bezpośrednim jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku, w którym realizowane będą zadania pomocy społecznej w formie mieszkań chronionych.

Cele projektu

Cele szczegółowe:

Zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku sektora pomocy społecznej (użytkową, końcową lub nieodnawialną energię pierwotną) w Powiecie Brzezińskim.
Obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie Powiatu oraz Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
Ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynku sektora pomocy społecznej      w Powiecie Brzezińskim.
Wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i instalacji grzewczych na terenie Powiatu i województwa łódzkiego.
Wzrost komfortu życia mieszkańców Powiatu poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie na rozwój form aktywności społecznej.

Cele ogólne i pośrednie:

Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczającej zapotrzebowanie na energię w budynkach sektora publicznego.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym w województwie łódzkim.
Wzrost oszczędności energii w regionie łódzkim poprzez realizacje inwestycji związanych z wykorzystaniem technologii i urządzeń ekologicznych (w tym energooszczędnych).
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, a w szczególności poprawa zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej.
Promowanie zasady efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych.
Poprawa stanu środowiska regionu łódzkiego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Budowa bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i  zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Założeniem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie przeznaczonego na mieszkania chronione. Z uwagi na duże straty ciepła generujące duże koszty ekonomiczne oraz utrzymywanie szkodliwego w skutkach systemu grzewczego, budynek sektora publicznego (pomocy społecznej) wymaga kompleksowej modernizacji energetycznej skutkującej poprawą efektywności energetycznej infrastruktury o co najmniej 25%. W tym celu zaplanowano w projekcie zadania wpływające na poprawę efektywności energetycznej, tj.: ocieplenie ścian, stropu i podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu grzewczego - pompa ciepła, układ ogrzewania podłogowego, 3 grzejniki, montaż układu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizacja układu C.W.U., modernizacja układu oświetlenia wewnętrznego - LED, budowę elektrowni fotowoltaicznej. Projekt obejmuje także prace towarzyszące termomodernizacji opisane w audycie energetycznym. W ramach prac przewidziano dokumentację projektową techniczną z audytem, opracowanie studium wykonalności, nadzór inwestorski, zarządzanie i promocję projektu. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane i instalacyjne niekwalifikowane związane z dostosowaniem budynku, w tym do pełnienia funkcji mieszkań chronionych. Projekt spełnia wszystkie cele programowe i przyczynia się w szczególności do zmniejszenia wartości rocznego zapotrzebowania na energię, ograniczenie strat ciepła            i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych. Projekt wykorzystuje i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje grzewcze (OZE). Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia degradacji lokalnego środowiska w wyniku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń                 do powietrza. Nastąpi poprawa jakości powietrza, co wpłynie na komfort życia w powiecie i wzrost aktywności społecznej. Projekt służyć będzie mieszkańcom powiatu brzezińskiego – 30912 osób, w szczególności podopiecznym i pracownikom DPS w Dąbrowie.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny