Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dąbrowie, powiat Brzeziński, gmina Jeżów

                                                                                    

W dniu 28 czerwca 2021 roku w Dąbrowie  pomiędzy Skarbem Państwa- Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim a Powiatem Brzezińskim reprezentowanym przez Renatę Kobierę  - Starostę Powiatu Brzezińskiego oraz Ryszarda Śliwkiewicza-Wicestarostę Powiatu Brzezińskiego  została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Głównym celem utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Dąbrowie gmina Jeżów, powiat brzeziński jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym     ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego i całodobowego. W Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym zamieszkiwać będzie 10 osób (pobyt całodobowy) oraz        w ramach pobytu dziennego 10 osób. Uczestnictwo  w COM dla w/w osób spowoduje poprawę jakości życia, zapewni pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z ich wieku i stanu zdrowia.

Wojewoda przekaże Powiatowi Środki Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania i koszty obsługi Programu  w łącznej kwocie  2 452 566,65 zł.

Całkowita wartość inwestycjii : 2 755 494,92 zł. Wkład własny Powiatu Brzezińskiego : 302 928,27 zł.

Realizatorem zadania pn: „Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Dąbrowie gmina Jeżów, powiat Brzeziński”  będzie Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

        

                 Koncepcja Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Dąbrowie

Opis dotychczasowego przebiegu realizacji zadania

                Powiat Brzeziński jako podmiot realizujący zadanie pod nazwą „ Budowa Centrum  opiekuńczo – mieszkalnego w Dąbrowie, gmina Jeżów, powiat Brzeziński” dofinansowane           z Programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych informuje o dotychczasowym przebiegu realizacji przedmiotowego zadania :

 1. 30 września 2021r. na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu w Brzezinach pełnomocnictwa Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie podpisał umowę z wykonawcą - firmą „MODERNDOM” sc. Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski z siedzibą 96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 17/2 wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 01 września 2021r. przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.z 2021r. poz 1129). na wykonanie prac budowlanych zadania.
 2. W dniu 19 października 2021r. realizator zadania przekazał protokolarnie teren budowy w celu wykonania zadania pn: „ Budowa Centrum  opiekuńczo – mieszkalnego w Dąbrowie, gmina Jeżów, powiat Brzeziński”  .
 3. W dniu 01 grudnia 2021r. dokonano odbioru wykonania przyłącza energetycznego.

Ogólna wartość prac brutto -3 635,83 zł. ( trzy tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze).

Wykonawca prac: PGE Dystrybucja SA oddział Łódź, ul, Tuwima 58 ,90-021 Łódź.

 1. W dniu 16 grudnia 2021r.dokonano odbioru wykonania przyłącza wodociągowego.

Ogólna wartość prac brutto -10 455,00 zł ( dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy).

Wykonawca prac „CEWOKAN” spółka z o.o. ul Sochaczewska 52, 99-400 Łowicz

 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2021r. zgodnie z harmonogramem robót wykonano roboty budowlane potwierdzone protokołem odbioru częściowego za kwotę 711 397,38zł ( siedemset jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści osiem groszy).

Jednocześnie  informuję o podjętych  działaniach informacyjnych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub  z państwowych funduszy celowych  tj:

 1. W momencie rozpoczęcia robót budowlanych w miejscu realizacji zadania – 95-047 Jeżów, Dąbrowa 2  umieszczono tablicę informacyjną zawierającą:
 1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. informację o dofinansowaniu z państwowego funduszu celowego,
 3. nazwę programu,
 4. nazwę zadania,
 5. informację o wartościach dofinansowania zadania i o całkowitej wartości zadania.
 1. W momencie rozpoczęcia robót budowlanych na stronie internetowej Powiatu brzezińskiego   ( http://www.powiat-brzeziny.pl/) oraz Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (http://www.dabrowa.naszdps.pl) zamieszczono informację  zawierającą:
 1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. informację o dofinansowaniu z państwowego funduszu celowego,
 3. nazwę programu,
 4. nazwę zadania,
 5. informację o wartościach dofinansowania zadania i o całkowitej wartości   
 6.  krótki opis zadania.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny